Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy szkoły

Organami szkoły są:

 • Dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

Dyrektor szkoły

Do zadań Dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:

 • tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole;
 • kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie je na zewnątrz;
 • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 • współpraca z pielęgniarką szkolną albo innymi osobami (instytucjami), sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;
 • współdziałanie z organem prowadzącym szkołę, realizowanie jego zaleceń i wniosków;
 • przedkładanie do zatwierdzenia Radzie pedagogicznej projektów, planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły Radzie rodziców;
 • ustalenie, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • dopuszczanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej;
 • corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;
 • wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
 • przedkładanie Radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały – projektów eksperymentów pedagogicznych;
 • przedkładanie Radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania Radzie pedagogicznej, a także organizowanie administracyjnej finansowej
 • i gospodarczej obsługi szkoły;
 • wstrzymywanie wykonania uchwał Rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji;
 • podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenie ich do innej klasy lub oddziału;
 • organizowanie warunków do prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym;
 • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników szkoły;
 • określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
 • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły;
 • organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 • współdziałanie z organem prowadzącym w organizowaniu dowożenia uczniów;
 • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
 • organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkoły oraz prac konserwacyjno – remontowych.
 • organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły;
 • odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty;
 • wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;
 • zapewnia uczniom w szkole miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych;
 • prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i rady szkoły lub
 • w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki Dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do opracowywania, wnioskowania i podejmowania uchwał w sprawach związanych z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:

 • podejmowanie uchwał zmieniających Statut Szkoły;
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, zatwierdza jej wyniki;
 • odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły;
 • delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora;
 • podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
 • ustalanie w drodze uchwały, szkolnego zestawu programów nauczania;
 • uchwala Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły;
 • postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej- raz w jednym cyklu nauczania.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy szkoły a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
 • i pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • opiniuje organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • wyraża zgodę i podejmuje uchwałę o wycofaniu zgody na tworzenie oddziału międzynarodowego;
 • powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole;
 • opiniuje przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • opiniuje przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.

Rada Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły.

Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin, uchwalony przez ogół rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Do uprawnień Rady rodziców należy w szczególności:

 • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
 • udział w realizacji programów wychowania oraz zadań opiekuńczych;
 • udzielanie pomocy Samorządowi uczniowskiemu i innym organizacjom działającym w szkole;
 • podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym;
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną;
 • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły;
 • współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału klasy i szkoły.

Uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną:

Regulaminu Rady;

 • programu wychowawczo- profilaktycznego;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 • opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych
 • w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 • opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.

Rada rodziców może:

 • wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 • występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 • delegować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 • delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

W zebraniach Rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd działa w oparciu o własny regulamin ustalony przez społeczność uczniowską w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Samorząd może przedstawić Radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich podstawowych sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 • prawo do posiadania własnych funduszy, które służą do finansowania działalności Samorządu uczniowskiego;
 • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu;

Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.